Challenge Tageblatt

Fir d'Aschreiwungen kuckt déi aktuell Informatiounen an de jeeweilegen WhatsApp Gruppen.

 

Challenge Tageblatt Summer 2024

Sa. 20.04.2024 Challenge Tageblatt 1 RBUAP (à Schifflange)

Sa. 04.05.2024 Challenge Tageblatt 2 CAS

Di.  12.05.2024 Challenge Tageblatt 3 Celtic

Sa. 09.06.2024 Challenge Tageblatt 4 CAEG 

Sa. 22.06.2024 Challenge Tageblatt 5 CAPA

Sa. 13.07.2024 Challenge Tageblatt 6 CAB

Sa. 14.09.2024 Challenge Tageblatt 7 FOLA

Sa. 28.09.2024 Challenge Tageblatt 8 LIAL